Mục tiêu

Mục tiêu tổng quan

Nhằm hiện đại hóa nội dung chương trình đào tạo cấp Thạc sĩ về Hệ thống năng lượng thông minh tại các trường Đại học của CHLB Nga và Việt Nam trong mối liên hệ mật thiết với công nghiệp và theo khuôn khổ tiểu chuẩn châu Âu (European Qualification Framework).

Mục tiêu cụ thể:

  • Hiện đại hóa và triển khai các môn học của chương trình đào tạo cấp thạc sĩ trên cơ sở thực lực của từng trường thành viên theo khuôn khổ tiểu chuẩn châu Âu và kỳ vọng của đối tác công nghiệp;
  • Thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của các trường thành viên của CHLB Nga và Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các trường thành viên trong nước và quốc tế;
  • Thiết lập sự tương đồng cần thiết để tạo khả năng hợp tác trao đổi học thuật giữa các trường thành viên và đảm bảo cơ sở để các bên công nhận kết quả học tập cho sinh viên trong quá trình trao đổi giữa các trường;
  • Củng cố năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên của các trường thông qua việc đồng hành thực hiện dự án và kết nối hợp tác trong tương lai:
  • Đẩy mạnh hợp tác giữa các nhà trường với các doanh nghiệp trong công nghiệp nhằm gắn kết đối tượng liên quan quan trọng này vào quá trình đào tạo;
  • Nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp nhờ chuẩn bị tốt năng lực làm việc.